Understanding globalization the social consequences of political, economic, and environmental change

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schaeffer, Robert K. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham, Maryland Rowman & Littlefield [2016]
Phiên bản:Fifth edition
Những chủ đề: