The SAGE handbook of the sociology of work and employment

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Edgell, Stephen (Biên tập viên), Gottfried, Heidi (Biên tập viên), Granter, Edward (Biên tập viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles, California SAGE Reference [2016]
Những chủ đề: