Guinness world records 2017

Chronicles the evolution of record breaking while incorporating thousands of new entries, hundreds of new photographs, and highlights of classic records.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Guinness World Records Limited.
Tác giả khác: Glenday, Craig. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [London] Guinness World Records [2016]
Những chủ đề: