Breaking the silence the realities of family violence in the Philippines and recommendations for change

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Guerrero, Sylvia H. (Tác giả), Sobritchea, Carolyn Israel 1948- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Manila] United Nations Children's Fund 1996.
Những chủ đề: