Water resource economics the analysis of scarcity, policies, and projects

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Griffin, Ronald C. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, Massachusetts The MIT Press [2016]
Phiên bản:Second edition.
Những chủ đề: