An advocacy campaign on reigniting the Filipino value that is respect for the elderly targeted towards people age 12 to 25

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yogawin, Julleanna Nicole T. (Tác giả)
Tác giả khác: Tañedo, Joey (thesis adviser)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề: