Managing human behavior in public and nonprofit organizations

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Denhardt, Robert B. (Tác giả), Denhardt, Janet V. (Tác giả), Aristigueta, Maria P. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Thousand Oaks, California SAGE Publications [2016].
Phiên bản:4 edition.
Những chủ đề: