Chlorophyll a concentration measured with a continuous water monitoring system during the cruise to Syowa Station, Antarctica, JARE-27 (1985/86) to JARE-35 (1993/94)

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Nihon Nankyoku Chiiki Kansokutai., Kokuritsu Kyokuchi Kenkyū
Tác giả khác: Suzuki, Toshikazu., Fukuchi, Mitsuo 1947-
Định dạng: Điện tử Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Tokyo, Japan Center for Antarctic Environment Monitoring, National Institute of Polar Research [1997]
Những chủ đề: