Digital humanities knowledge and critique in a digital age

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Berry, David M. (Tác giả), Fagerjord, Anders (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, UK Polity Press 2017.
Những chủ đề: