Museum operations a handbook of tools, templates, and models

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chmelik, Samantha 1971- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Được phát hành: Lanham Rowman & Littlefield 2017.
Loạt:American Association for State and Local History book series
Những chủ đề: