International journal of clothing science and technology [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Emerald
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: United Kingdom Emerald Publishing Limited c1989-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines Diliman via Emerald Insight . Click here to access