Advances in engineering software [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Elsevier B. V.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Netherlands Elsevier 2018.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-engineering-software