Policy and strategic behaviour in water resource management

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Dinar, Ariel 1947- (Biên tập viên), Albiac, Jose (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Abingdon, Oxfordshire Earthscan 2016.
Những chủ đề: