The enduring vision a history of the American people

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Boyer, Paul S. (Tác giả), Clark, Clifford E. Jr. (Tác giả), Halttuenen, Karen (Tác giả), Kett, Joseph F. (Tác giả), Salisbury, Neal (Tác giả), Sitkoff, Harvard (Tác giả), Woloch, Nancy (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Australia Wadsworth/Cengage Learning [2014]
Phiên bản:Eighth edition, international edition
Những chủ đề: