Theories of public organization

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Denhardt, Robert B. (Tác giả), Catlaw, Thomas J. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Stamford, CT Cengage Learning [2015].
Phiên bản:Seventh edition.
Những chủ đề: