Western civilization a brief history

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Spielvogel, Jackson J. 1939- (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Australia Wadsworth, Cengage Learning [2014]
Phiên bản:Eighth edition.
Những chủ đề: