The Sage handbook of industrial, work and organizational psychology managerial psychology and organizational approaches

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Ones, Deniz S. (Biên tập viên), Anderson, Neil (Biên tập viên), Viswesvaran, Chockalingam (Biên tập viên), Sinangil, Handan Kepir (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles Sage Reference 2018.
Phiên bản:2nd edition.
Những chủ đề: