Management leading & collaborating in a competitive world

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Bateman, Thomas S. (Tác giả), Snell, Scott (Tác giả), Konopaske, Robert (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York McGraw-Hill [2019]
Phiên bản:13e.
Những chủ đề: