Emerging trends in archival science

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Gracy, Karen F. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham, MD Rowman & Littlefield [2018]
Những chủ đề: