Creativity and innovation management [ejournal]

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Business Source Ultimate, Wiley Online Library
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Oxford Blackwell Publishing 1998-2018
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=2&sid=7b83a03b-0752-4ca5-bf22-63ecf77d27cc%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp21300&db=edspub