Creativity and innovation management [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Business Source Ultimate, Wiley Online Library
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford Blackwell Publishing 1998-2018
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=2&sid=7b83a03b-0752-4ca5-bf22-63ecf77d27cc%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp21300&db=edspub