The Mcdonaldization of society

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ritzer, George (Tác giả)
Định dạng: Sách
Được phát hành: Thousand Oaks, Calif. Pine Forge Press [2019]
Phiên bản:NInth edition.
Những chủ đề: