The challenge of democracy American government in global politics

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Janda, Kenneth (Tác giả), Berry, Jeffrey M. (Tác giả), Goldman, Jerry (Tác giả), Schildkraut,Deborah J. (Tác giả), Manna, Paul (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston, MA Cengage Learning [c2018].
Phiên bản:Fourteenth edition.
Những chủ đề: