Health policy and politics a nurse's guide

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Milstead, Jeri A. (Biên tập viên), Short, Nancy M. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Burlington, MA Jones & Bartlett Learning [c2019].
Burlington, MA [c2019].
Phiên bản:Sixth edition.
Những chủ đề: