Advances in water resources management

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Wang, Lawrence K. (Biên tập viên), Yang, Chih Ted 1940- (Biên tập viên), Wang, Mu Hao Sung 1942- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cham Springer International Publishing [2016]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines System via SpringerLink. Click here to access