Applied statistics in business and economics

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Doane, David P. (Tác giả), Seward, Lori Welte 1962- (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, New York McGraw-Hill Education [2019]
Phiên bản:Sixth Edition.
Những chủ đề: