Trích dẫn APA

Heimpel, G. E., & Mills, N. J. (2017). Biological control: Ecology and applications. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Heimpel, George E., và Nicholas J. Mills. Biological Control: Ecology and Applications. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.

Trích dẫn MLA

Heimpel, George E., và Nicholas J. Mills. Biological Control: Ecology and Applications. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.