Biological control ecology and applications

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Heimpel, George E. (Tác giả)
Tác giả khác: Mills, Nicholas J. (auithor.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, United Kingdom Cambridge University Press 2017.
Những chủ đề: