Hongkong holiday

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Carlos, Luciano B. (Biên kịch)
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Chinese
Filipino
Được phát hành: [Manila] Sampaguita pictures ; Golden city film production [1957]
Những chủ đề: