I'm looking at you, looking at me Filipino audience's perception of television newsmen in the Philippines

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abonalla, Rio Ana Grace Lumbre 1993- (Tác giả)
Tác giả của công ty: University of the Philippines Diliman. College of Mass Communication.
Tác giả khác: Avecilla, Victor C. (adviser.)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2014.
Những chủ đề: