3...2...1... action! the female gender roles portrayed in the comedy broadcast program Modern Family

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Garcia, Claudette Amponin 1993- (Tác giả)
Tác giả của công ty: University of the Philippines. College of Mass Communication.
Tác giả khác: Enriquez, Elizabeth L., Ph.D. (adviser.)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2014.
Những chủ đề: