Is the broadcast news media a he or she? a content analysis of the images of female news anchors and beat assignments of newscasters

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ucang, Regie I. 1993- (Tác giả)
Tác giả của công ty: University of the Philippines. College of Mass Communication.
Tác giả khác: Enriquez, Elizabeth L. (adviser.)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2014.
Những chủ đề: