Sa madaling salita kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Rodriguez, Rommel B. (Biên tập viên), Pangilinan, Choy S. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman [2019]
Những chủ đề: