2015 census of population demographic and socioeconomic characteristics.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Philippine Statistics Authority (Tác giả), Philippines. National Statistics Office.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Philippine Statistics Authority (PSA) 2017.
Loạt:Report no. 2
Những chủ đề: