Principles of comparative politics

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Clark, William Roberts (Tác giả), Golder, Matt (Tác giả), Golder, Sona Nadenichek (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Thousand Oaks, California SAGE/CQ Press [2018]
Phiên bản:Third edition.
Những chủ đề: