Trích dẫn APA

Strachan, T., & Read, A. P. (2019). Human molecular genetics (Fifth edition.). Boca Raton, Florida: Garland Science.

Trích dẫn kiểu Chicago

Strachan, Tom, và Andrew P. Read. Human Molecular Genetics. Fifth edition. Boca Raton, Florida: Garland Science, 2019.

Trích dẫn MLA

Strachan, Tom, và Andrew P. Read. Human Molecular Genetics. Fifth edition. Boca Raton, Florida: Garland Science, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.