Human molecular genetics

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Strachan, Tom (Tác giả), Read, Andrew P. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boca Raton, Florida Garland Science [2019]
Phiên bản:Fifth edition.
Những chủ đề: