Institutional origins of Islamist political mobilization

"Muslim countries experience wide variation in levels of Islamist political mobilization, including such political activities as protest, voting, and violence. Institutional Origins of Islamist Political Mobilization provides a theory of the institutional origins of Islamist politics, focusing...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mecham, Quinn (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Cambridge University Press 2017.
Những chủ đề: