Tourism and resilience individual, organisational and destination perspectives

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Hall, Colin Michael 1961- (Tác giả), Prayag, Girish (Tác giả), Amore, Alberto (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bristol, UK Channel View Publications 2018.
Loạt:Tourism essentials
Những chủ đề: