Trích dẫn APA

Coulston, A. M., Boushey, C. J., Ferruzzi, M. G., & Delahanty, L. M. (2017). Nutrition in the prevention and treatment of disease (Fourth edition.). London: Academic Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Coulston, Ann M., Carol J. Boushey, Mario G. Ferruzzi, và Linda M. Delahanty. Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. Fourth edition. London: Academic Press, 2017.

Trích dẫn MLA

Coulston, Ann M., Carol J. Boushey, Mario G. Ferruzzi, và Linda M. Delahanty. Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. Fourth edition. London: Academic Press, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.