Nutrition in the prevention and treatment of disease

"Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease, Fourth Edition, is a compilation of current knowledge in clinical nutrition and an overview of the rationale and science base of its application to practice in the prevention and treatment of disease. In its fourth edition, this text contin...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Coulston, Ann M. (Biên tập viên), Boushey, Carol J. (Biên tập viên), Ferruzzi, Mario G. (Biên tập viên), Delahanty, Linda M. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Academic Press [2017]
Phiên bản:Fourth edition
Những chủ đề: