Exploring earth science

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Reynolds, Stephen J. (Tác giả), Johnson, Julia K. (Tác giả), Rohli, Robert V. (Tác giả), Waylen, Peter R. (Tác giả), Francek, Mark A. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY McGraw-Hill Education [2019]
Phiên bản:Second edition, International student edition.
Những chủ đề: