Introducing public administration

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Shafritz, Jay M. (Tác giả), Russell, Edward W. (Tác giả), Borick, Christopher P. (Tác giả)
Tác giả khác: Hyde, Albert C. (author, 1946-)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Routledge 2017.
Phiên bản:Ninth edition
Những chủ đề: