Unsustainable institutions of men transnational dispersed centres, gender power, contradictions

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Hearn, Jeff 1947- (Biên tập viên), Vasquez del Aguila, Ernesto (Biên tập viên), Hughson, Marina (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Được phát hành: London Routledge, Taylor & Francis Group 2019.
Phiên bản:1 Edition.
Những chủ đề: