Beginners guide to bioinformatics for high throughput sequencing

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Lee, Eric (Tác giả), Tan, Tin Wee (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Jersey World Scientific [2019]
Những chủ đề: