Trích dẫn APA

Nasu, H., McLaughlin, R., Rothwell, D. 1., & Tan, S. S. 1. (2019). The legal authority of ASEAN as a security institution. Cambridge, United Kingdom, New York, NY, USA: Cambridge University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nasu, Hitoshi, Rob McLaughlin, Donald 1959- Rothwell, và See Seng 1965- Tan. The Legal Authority of ASEAN As a Security Institution. Cambridge, United Kingdom, New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2019.

Trích dẫn MLA

Nasu, Hitoshi, Rob McLaughlin, Donald 1959- Rothwell, và See Seng 1965- Tan. The Legal Authority of ASEAN As a Security Institution. Cambridge, United Kingdom, New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.