The legal authority of ASEAN as a security institution

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Nasu, Hitoshi (Tác giả), McLaughlin, Rob (Tác giả), Rothwell, Donald 1959- (Tác giả), Tan, See Seng 1965- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, United Kingdom, New York, NY, USA Cambridge University Press 2019.
Loạt:Integration through law: the role of law and the rule of law in ASEAN integration
Những chủ đề: