Trích dẫn APA

Jurmain, R., Kilgore, L., Trevathan, W., Ciochon, R. L., & Bartelink, E. J. (2018). Introduction to physical anthropology (Fifteenth edition, student edition.). Boston: Cengage Learning.

Trích dẫn kiểu Chicago

Jurmain, Robert, Lynn Kilgore, Wenda Trevathan, Russell L. Ciochon, và Eric J. Bartelink. Introduction to Physical Anthropology. Fifteenth edition, student edition. Boston: Cengage Learning, 2018.

Trích dẫn MLA

Jurmain, Robert, et al. Introduction to Physical Anthropology. Fifteenth edition, student edition. Boston: Cengage Learning, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.