Introduction to physical anthropology

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Jurmain, Robert (Tác giả), Kilgore, Lynn (Tác giả), Trevathan, Wenda (Tác giả), Ciochon, Russell L. (Tác giả), Bartelink, Eric J. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston Cengage Learning 2018.
Phiên bản:Fifteenth edition, student edition.
Những chủ đề: