Nester's microbiology a human perspective

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Anderson, Denise G. (Tác giả), Salm, Sarah N. (Tác giả), Allen, Deborah (Tác giả), Nester, Eugene W. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY McGraw-Hill Education [2019]
Phiên bản:Ninth edition, International edition.
Những chủ đề: